شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ هرکس تو زندگي خودش يه رويايي داره،که بهش فکر مي کنه،که مي توني به حقيقت نزديکش کنه.روياهاي هر شخصي يه جورايي مسير زندگي ش رو معين مي کنه.اما انتخاب يا حسي که موتور تفکر افراد رو تغذيه مي کنه،از کجا نشئت ميگيره؟چه عواملي دست به دست هم ميدن که تخيل ايجاد بشه.الف:من کجا زندگي مي کنم ب:ادماي اطراف من تو شکل گيري افکار من چه تاثيري دارند.
تسبیح دیجیتال
سوداگر-2
رتبه 0
0 برگزیده
48 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
سوداگر-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top